اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سرتیپ دوم ستاد دلاور القاصی مهر

فرمانده انتظامی استان ایلام-دفتر تحقیقات کاربردی

ilam.researchpolice.ir

سردبیر

دکتر جهانشا محمدزاده

روانشناسی عمومی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

jahansham252gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی عزیزی

مدیریت راهبردی عضو هیئت تحریریه و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

ali_azizi_49gmail.com

مدیر اجرایی

حسین عزیزیان

حقوق رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فا.ا.ایلام

h.aziziyan54gmail.com

ویراستار انگلیسی

ایاد کمالوند

مترجمی زبان انگلیسی ویراستار انگلیسی

alirezaee361gmail.com

مدیر داخلی

صادق صادقی زاده

روانشناسی کارشناس امور نشریه

ilam.researchpolice.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی موسی نژاد

جامعه شناسی عضو هیئت تحریریه

m_nezhad544yahoo.com

دکترمحمدباقر رسوله وندی

مدیریت صنعتی عضو هیئت تحریریه و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

rasolvandi2020gmail.com

دکتر بهروز سپیدنامه

جامعه شناسی عضو هیئت تحریریه و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلام

bsepidnamehyahoo.com

دکتر صدیقه پیری

جامعه شناسی عضو هیئت تحریریه و هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

sedighe.piriatu.ac.ir

دکتراختر سلطانی

الهیات و معارف اسلامی عضو هیئت تحریریه و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

akhtar.soltaniiyahoo.com

دکترسعید رحیمی پور

زبان و ادبیات انگلیسی اعضای هیئت تحریریه

sdrahimipouryahoo.com

دکتر سجاد شرافت

جامعه شناسی عضو هیئت تحریریه

sajad.sherafatyahoo.com

خلیل کمربیگی

جامعه شناسی عضو هیئت تحریریه

kkamarbeigiyahoo.com

ساسان بیرانوند

روانشناسی ایلام

ایلام
s.beiranvand59gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

فرشته علیرضایی

زبان و ادبیات فارسی ویراستار ادبی

f.alirezae2019gmail.com

صفحه آرا

سعید ولی بیگی

زبان و ادبیات فارسی صفحه آرا

amin.journalistgmail.com