دوره و شماره: دوره 1398، شماره 29، بهار 1398 

مقاله علمی ترویجی

4. بررسی پیامد های بارز امنیتی – اجتماعی حضور کاربران در شبکه های اجتماعی مجازی

صفحه 78-120

غلامرضا چولکی؛ داود دعاگویان؛ مجید قزوینه؛ باقر حسین آبادی


6. نقش حاشیه نشینی در ارتکاب جرایم

صفحه 138-147

زهرا یوسفجمال؛ رضا همتی زاده؛ فروزان یوسف جمال؛ ایرج فرجی؛ خدیجه همتی زاده