نقش آلودگیهای رادیواکتیو بر محیط زیست

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 ایلام

2 ایران

چکیده

آلاینده های رادیواکتیو در محیط زیست نحوه تولید و مضرات آن برای انسان از جمله مسائل مهم دنیای امروز است. مطالب زیادی امروزه درباره آلاینده های زیست محیطی، آلاینده های آب، ‌هوا، خاک و مواد غذایی بیان شده است. امّا در مورد آلاینده های رادیواکتیو کمتر صحبت شده است. این آلاینده ها علی رغم خطر آفرینی همیشه به صورت پنهان و مخفی باقی مانده اند. شکافت هسته ای یعنی تجزیه اتم به ذرات کوچکتر. با شکافت اتم انرژی ازاد می شود. قسمت های اصلی راکتور شکافتی عبارت است از کوره، میله های مهار، خنک کننده و بدنه راکتور. سه نوع پرتو عمده هسته ای عبارتند از: آلفا، بتا و گاما. و هر ایزوتوپ پرتوزا ویژگی انتشار خاص خود را دارد .آلودگی های حرارتی ، تشعشعات خطرناک ، ضایعات و زباله های اتمی تمامی محیط زیست را در معرض خطرات جدی قرار داده است . نسل بشر را با مرگ و میرهای دردناک و بیماری های حاد و مزمن روبرو ساخته است . تمامی موجودات زنده : گیاهان ، جانوران و تمامی محیط های زیست شامل جو ، زمین ، آب، هوا و در حقیقت کل کره زمین را تهدید می کند . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد جدی ترین مشکل انرژی هسته ای ، استفاده مناسب و به جا از ضایعات رادیواکتیو است .روش تحقیق بصورت توصیفی – تحلیلی بحث و بررسی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها