بررسی رابطه بین فرهنگ اقامه نماز با ایجاد، انسجام، نشاط و شاداب سازی هویت دینی و معنوی بازنشستگان در محیط خانه و جامعه(مورد مطالعه: بازنشستگان نیروی انتظامی شهرستان دهلران)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

اموزش و پرورش موسیان

چکیده

بازنشستگان به عنوان آئینه ی تمام نمای هر سازمانی محسوب می شوند.در این بین ایجاد،انسجام،نشاط و شادابی هویت دینی و معنوی نیروهای بازنشسته و خدوم ناجا که سالیان درازی،خالصانه خدمت نموده اند از اهمیت دوچندانی برخوردار است.هدف پژوهش،بررسی رابطه بین فرهنگ اقامه نماز با ایجاد،انسجام و شاداب سازی هویت دینی و معنوی بازنشستگان نیروی انتظامی شهرستان دهلران در سال ۱۳۹۹ است.این پژوهش از نظر نوع هدف،جزء تحقیقات کاربردی و به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش تحقیق کیفی بوده و از نظر دامنه زمانی،بررسی مقطعی و به صورت بررسی میدانی،همراه با روش کتابخانه ای می باشد.تعداد ۱۶ نفر به عنوان نمونه به روش سیستماتیک انتخاب و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. مشخص شد که رضایت بازنشستگان از تعاملات و روابط انسانی خود.اتحاد،انسجام و پیوستگی عاطفی و مذهبی آنان با همدیگر و اعضای خانواده.میزان اهمیت به ارزش های دینی در خانه و جامعه و امکانات،تجهیزات و تسهیلات مطلوب در خانه و جامعه در زمینه اقامه نماز، توانستند در ایجاد،انسجام و شاداب سازی هویت دینی و معنوی بازنشستگان موثر باشند.همچنین شناخت آثار و برکات نماز و آگاهی و درک اسرار،معنا و مفهوم ترجمه فارسی ارکان واجب و مستحب نماز، می تواند هویت دینی و معنوی را شاداب تر،لطیف تر و ماندگارتر نماید و فوایدی نظیر:نزدیکی به پروردگار،معنا بخشیدن واقعی به زندگی دنیوی،برزخی و اُخروی،شناخت و پایبندی به ارزش های معنوی و دینی و داشتن تفکر کلی در ارتباط بین مفاهیم مختلف خلقت،دنیا، دین،معنویت،برزخ،آخرت،اختیار انسان و قبول نمودن نظام عادلانه جزا و سزای الهی را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها