شناسایی چالش ها و موانع پیش روی پلیس ایلام برای مبارزه با قاچاق کالا، ارز و سوخت در تحقق اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد ایلام

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

با تحریم شدن کشور از سوی دولت‌های مختلف، مسئله اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راه حل هوشمندانه از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران مطرح شد. اقتصاد مقاومتی به‌دنبال این است تا با کاهش وابستگی به دولت‌های خارجی شکوفایی اقتصادی را حاصل کند. در بیانات مقام معظم رهبری اشاره شده که اقتصاد مقاومتی به معنای تصمیم‌گیری صحیح در شرایط فشار و تحریم است. تمام نهادهای دولتی و غیردولتی موظف هستند که به اجرایی شدن این مسئله کمک کنند و فرماندهی انتظامی استان ایلام نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از آفت‌های مهم که مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است، مسئله قاچاق کالا، ارز و سوخت می‌باشد که نیروی انتظامی می‌تواند با حضور فعال در جامعه این مسئله را تا حدودی مدیریت کرده و به تحقق اقتصاد مقاومتی و دیدگاه رهبری کمک کند. فرماندهی انتظامی ایلام برای مبارزه با قاچاق کالا، ارز و سوخت با چالش‌ها و موانع زیادی روبه‌رو است که پژوهش حاضر با هدف شناسایی این چالش‌ها و موانع صورت گرفته است. این تحقیق از نظر ماهیت داده‌ها کیفی، از نظر هدف کاربردی و از دیدگاه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع مطالعۀ موردی است. جامعۀ آماری این پژوهش را خبرگان و رؤسای پلیس‌ تخصصی دربرمی‌گیرد که در این راستا، داده‌ها با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی و با استفاده از مصاحبۀ عمیق (نیمه ساختاریافته) با 14 تن از آنها گردآوری شده‌اند. در راستای حجم نمونه، به اشباع نظری داده‌های گردآوری شده اکتفا شد. در مجموع 55 مورد از مصاحبه‌ها به دست آمد که با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی کدگذاری، مفهوم‌سازی و مقوله‌بندی شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مهمترین چالش و مانع برای مبارزه با قاچاق کالا، ارز و سوخت از دیدگاه مصاحبه‌شوندگان، عدم وجود یک استراتژی مشخص در برخورد با پدیده قاچاق است؛ همچنین یافته‌ها نشان داد که موانع پلیس برای مبارزه با قاچاق کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی شامل موانع قانونی، مشکلات اقتصادی، موانع ساختاری و تخصصی، فقدان فناوری‌ها و تجهیزات تخصصی، ضعف سازمانی، ضعف در مدیریت منابع انسانی، ضعف فرهنگی در جامعه، عدم یکپارچگی عملکرد سازمان‌های مسئول در مبارزه با قاچاق کالا و مشکلات منطقه‌ای و محیطی می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها