بررسی اثربخشی عملکرد ارگان‌های دولتی در افزایش احساس امنیت در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی عملکرد ارگان‌های دولتی در افزایش احساس امنیت در استان ایلام است. این تحقیق از نظر ماهیت داده­ها، پژوهشی کمّی و از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است؛ زیرا برای حل مسئله­ای علمی به‌کار می‌رود. ابزار جمع‌آوری داده­ها، پرسشنامۀ «اثربخشی عملکرد و احساس امنیت» است. روش گردآوری اطلاعات این پرسشنامه نیز که از نوع توصیفی- پیمایشی است، کتابخانه­ای و میدانی می‌باشد. جامعۀ آماری این پژوهش همۀ شهروندان ایلام و شهرستان­های تابعه را در بر می‌گیرد که تعداد آنها 580 هزار نفر می‌باشد و تعداد 384 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش به‌دلیل نامحدود بودن جامعۀ آماری، از فرمول تعیین حجم نمونۀ جامعۀ نامحدود کوکران، برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است.
 پایایی پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ اثربخشی و کارایی عملکرد  956/0، 938/0 مورد تأیید قرار گرفت و روایی پرسشنامۀ تحقیق توسط روایی محتوایی تأیید شد. یافته­های تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد ارگان‌های دولتی با مقادیر میانگین بالاتر از حد متوسط، اثر معناداری بر احساس امنیت شهروندان دارد؛ همچنین بین اثربخشی عملکرد ارگان‌های دولتی در احساس امنیت اختلاف معناداری دیده می‌شود و احساس امنیت (مالی، اقتصادی و روانی) در بین شهروندان ایلام کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها