مقایسه عوامل اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی مرتبط با جرائم خشن در بین جوانان شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی 'گروه آمار دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور ایلام

3 پیام نور ایلام

چکیده

پژوهش حاضر، تحقیقی پیمایشی از نوع علی- مقایسه­ای می‌باشد که به مقایسۀ عوامل اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی مرتبط با جرایم خشن در بین جوانان شهر ایلام پرداخته است‌.
جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ جوانان پسر و دختر 18-29 سال شهر ایلام تشکیل می­دهد که 381 نفر از آنان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با شیوۀ نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله­ای به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده گردید و پرسشنامه پس از اطمینان از روایی آن با بهره­گیری از نظر متخصصان مربوطه (15 کارشناس) و محاسبۀ پایایی آن به روش آزمون مجدد، روش همسانی درونی، تکثیر شد و مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) استفاده شد. متغیرهای تحقیق بر حسب جنسیت جوانان نشان می­دهد که پسران نسبت به دختران، عوامل بیشتری را با جرایم خشن مرتبط می‌دانند. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسن نیز نشان می‌دهد که بین عوامل مرتبط با جرایم خشن یک رابطۀ مستقیم و معنادار وجود دارد که در این میان، همبستگی بین عوامل اجتماعی و خانوادگی با مقدار 747/0 دارای بیشترین (قوی‌ترین) همبستگی است. ارزیابی معناداری اثر چندمتغیری مؤلفه­ها نیز نشان داد که حداقل در یکی از سازه­های عوامل مرتبط با جرایم خشن در بین پسران و دختران تفاوت وجود دارد؛ همچنین، نتایج اثر جنسیت بر هر یک از عوامل مرتبط با جرایم خشن به‌صورت جداگانه نشان می­دهد که در بین پسران و دختران، بین عوامل اقتصادی مرتبط با جرایم خشن تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما بین عوامل اجتماعی و خانوادگی مرتبط با جرایم خشن تفاوت معناداری دیده نمی‌شود؛ به‌طوری که متغیر جسنیت به میزان 7/11 درصد واریانس عوامل اقتصادی مرتبط با جرایم خشن را تبیین می­کند.

کلیدواژه‌ها