تدوین روش نوین آموزش فضائل اخلاقی و مقایسه اثربخشی آن با آموزش هدیه های آسمانی بر مهارتهای هیجانی و اجتماعی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه انسانی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.تهران.ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران. ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. تهران. ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران. ایران.

چکیده

هدف این پژوهش که از نوع تحقیقات کاربردی است، تدوین روش نوین آموزش فضائل اخلاقی و مقایسۀ آن با آموزش هدیه‌های آسمانی در اثربخشی بر مهارت‌های هیجانی و اجتماعی دانش‌آموزان پسر پایۀ ششم ابتدایی می‌باشد که در مدرسۀ دی منطقۀ 1 شهر تهران در سال تحصیلی 98-99 در حال تحصیل بودند. جامعۀ آماری پژوهش، همۀ دانش‎آموزان 12 سالۀ مدرسۀ مذکور را در بر می‌گیرد که تعداد 40 نفر از آنان با در نظر گرفتن ملاک‌های ورود، به‌عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) تقسیم شدند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه استفاده شده است: یکی «پرسشنامۀ استاندارد رفتار اخلاقی» که از روایی 78/0 و دیگری «پرسشنامۀ محقق‌ساخته» که از روایی 86/0 برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS22 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین تأثیر روش نوین آموزش فضائل اخلاقی و روش آموزش کتاب هدیه‌های آسمانی بر رفتار اخلاقی و رشد مهارت‌های هیجانی – اجتماعی دانش‌آموزان پسر پایۀ ششم ابتدایی تفاوت معنا‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها