بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت و هم افزایی بین بسیج جامعه زنان فرهنگی با نیروهای پلیس زن در نهادینه نمودن و ارتقاء فرهنگ نظم و امنیت برای زنان (مورد مطالعه: بسیج فرهنگیان خواهران، استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

اموزش و پرورش موسیان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه مشارکت و هم‌افزایی بین نهادها و سازمان‌های مختلف با هم برای پیشبرد و رسیدن به آرمان‌ها و اهداف سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. افزایش ظرفیت بالقوه و بالفعل مشارکت و هم‌افزایی بین دو نهاد انقلابی و ارزشی، یعنی بسیج جامعۀ زنان فرهنگی با نیروهای  پلیس زنان با هدف نهادینه کردن و ارتقای فرهنگ نظم و امنیت برای زنان در جامعه از موضوعات پر اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر این امر مهم و اساسی در بسیج فرهنگیان حوزۀ خواهران در استان ایلام می‌باشد.
روش: این پژوهش از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه و سؤالات محقق‌ساخته به‌صورت نیمه استاندارد استفاده شده است.
یافته‌ها و نتایج: مشخص شد که افزایش مشارکت و هم‌افزایی بین بسیج جامعۀ زنان فرهنگی با پلیس زنان در نهادینه کردن و ارتقای فرهنگ نظم و امنیت برای زنان، به ترتیب دربرگیرندۀ عواملی نظیر اجرای دوره‌های آموزشی، تبلیغی و فرهنگی، اجرای رزمایش‌های مشترک، برگزاری نشست‌ها، جشنواره‌ها و همایش‌های مشترک، تلاش برای ایجاد آگاهی‌بخشی، نشاط اجتماعی و پیشگیری از انواع آسیب‌های اجتماعی و امنیتی برای دانش‌آموزان دختر در مدارس و زنان در جامعه، ایجاد احساس تعهد و مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی در قبال نظم و امنیت زنان در جامعه، افزایش میزان آگاهی و رضایت از عملکرد مطلوب، موفقیت‌آمیز و میدانی پلیس زنان و اعتماد به آن و ارتباط مستقیم و صمیمانه با مجموعۀ پلیس زنان است

کلیدواژه‌ها