نقش فعالیت بدنی در فرسودگی شغلی کارکنان نیروی انتظامی (مطالعۀ موردی: نیروی انتظامی استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 ایلام

چکیده

چکیده
هدف از این تحقیق، تبیین نقش فعالیت بدنی در فرسودگی شغلی کارکنان نیروی انتظامی استان ایلام و روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ کارکنان نیروی انتظامی استان ایلام تشکیل دادند. نمونۀ آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و جدول حجم نمونۀ کرجسی و مورگان،320 نفر به‌دست آمد. به‌منظور گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های فعالیت بدنی بِک (1982) و فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون (1985) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها، به تأیید 5 متخصص مدیریت ورزشی رسیده و پایایی آنها به وسیلۀ آزمون آلفای کرونباخ به‌ترتیب: 885/0 و 876/0 به‌دست آمد. از دو روش آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین فعالیت‌های بدنی و مؤلفه‌های آن با فرسودگی شغلی کارکنان ارتباط منفی و معنا‌داری وجود دارد، همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که از بین مؤلفه‌های فعالیت بدنی، مؤلفه‌های اوقات فراغت و ورزش قادر به پیش‌بینی معنادار فرسودگی شغلی کارکنان نیروی انتظامی استان ایلام هستند. با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد که فعالیت بدنی، نقش مهمی در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان نیروی انتظامی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها