نقش خانواده در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر به بررسی نقش خانواده در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی پرداخته و راهکارهایی جهت مقابله با جرائم و آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد. اطلاعات این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و جست‌وجو در پایگاه‌ها و منابع اطلاعات علمی اینترنتی گردآوری شده است. و با اتکا به نتایج 6 تحقیق در زمینۀ جرائم و آسیب‌های اجتماعی به شباهت‌هایی از جمله، داشتن محیط خانوادگی ناسالم و خانواده ناسازگار، وضعیت اقتصادی نامناسب، عدم وجود دلبستگی بین والدین و فرزندان، گسستگی ساختار خانواده، در وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی اشاره شده و در پایان با استفاده از این نتایج به ارائه پیشنهادات کاربردی از قبیل: استفاده از ابزار تربیت مناسب، آموزش دادن خانواده‌ها در خصوص توانایی تحمل تفاوت‌های فردی یکدیگر، عشق ورزیدن به همدیگر و عدم به کارگیری کلمات ناشایست و همچنین بالا بردن روح معنویت خواهی در خانواده‌ها در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مطرح گردیده است. با توجه به یافته‌های این مقاله در می‌یابیم تا زمانی که ساختار و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی خانواده با شأن و منزلت واقعی خود در هرم جامعه قرار نگیرد، همچنان آسیب‌های اجتماعی مهمترین سرمایه‌های کشور را با خطر مواجه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها