تحلیل بوم شناختی فرهنگ ترافیکی شهروندان و رانندگان و ارائه راهکارهای ارتقاء آن در استان ایلام

نویسندگان

چکیده

شیوه و رفتار رانندگی نشان دهنده فرهنگ عمومی هر جامعه است. گسترش فزاینده تخلفات رانندگی و پیامدهای زیان بار ناشی از آن در اجتماع باعث شده است تا این موضوع به عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی، جامعه تبدیل شود.
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است که به شیوه پیمایشی با تأکید بر پرسش از 384 نفر از شهروندان و رانندگان اجرا شده است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موٌثر بر ارتقاء رفتار و اخلاق ترافیکی است که در شهرستان‌های استان ایلام به اجرا در آمده است. روش نمونه‌ گیری احتمالی طبقه بندی شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه، و از مصاحبه نیز به عنوان ابزار تکمیلی استفاده شده است. داده‌ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (از جمله آزمون T) بوسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است.
نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که شهروندان و رانندگان در سطح شهرستان‌های استان ایلام بر اهمیت نبود فرهنگ رانندگی مناسب به عنوان عامل نابسامانی‌ها و تخلفات اشاره کرده‌اند، و عواملی از جمله مشکلات اقتصادی از نوع فقر و بیکاری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد و همچنین تحصیلات و سطح سواد افراد دخیل در ارتقاء فرهنگ ترافیک می‌دانند.
با توجه به نمودارها و جداول و آزمون T-student به دست آمده در شهرستان‌های استان ایلام، پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد، و عوامل محیطی و فیزیکی شهر، نقش تأثیر گذاری بر ارتقاء فرهنگ ترافیکی شهروندان و رانندگان دارد، و ارتباط آماری معنی داری بین آنها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها