بررسی عوامل قتل‌های ناموسی (مورد مطالعه شهرستان ایلام در سال 1393)

نویسنده

چکیده

مقدمه: یکی از انواع قتل‌هایی که بیشتر در جوامع سنتی به وقوع می پیوندند و ریشه در باورهای غلط مرتکبان آن‌ها دارند، قتل‌های ناموسی می‌باشد. با توجه به تأثیر روانی این نوع قتل‌ها، در جامعه، نگارنده بر آن شد تا پژوهشی در خصوص عوامل موثر بر قتل های ناموسی در ایلام انجام دهد.
روش: روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان، روانشناسان و قضات درگیر پرونده‌های قتل در دادگستری‌های استان ایلام در سال 1393 را تشکیل می‌دهند. که تعداد آنها 140 نفر می‌باشد. نمونه آماری با استفاده از جدول کوکران تعداد 102نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش تنظیم پرسشنامه محقق ساخته‌ای است با پاسخ‌های چهارگزینه‌ای که پس از تأیید روایی و پایایی، طراحی و در بین جامعه آماری توزیع گردید. که روی هم رفته از دو بخش تشکیل گردیده است که بخش اول به سئوالات توصیفی، بخش دوم به سئوالات عوامل اقتصادی 7 گویه، عوامل اجتماعی 6 گویه و سئوالات عوامل فرهنگی 4 گویه اختصاص دارد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی بررسی تجزیه ‌و تحلیل شد که با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای این پرسشنامه 784/0 است که نشان دهنده این است که پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از ارزیابی پاسخ به سؤالات نشانگر آن است که بین عوامل قتل‌های ناشی از مسائل ناموسی، وجود مولفه‌های اقتصادی و همچنین مولفه فرهنگی در این نوع قتل‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین عوامل قتل‌های ناموسی در شهر ایلام، عوامل اجتماعی در برخی مناطق این منطقه رابطه نسبتاً ضعیفی وجود دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به رابطه قوی بین قتل‌های ناموسی و عوامل اجتماعی، پیشنهاد می‌شود از سازمان‌دهی جامعه در ساختارهای جدید و مدرن و فاصله گرفتن از جمع‌گرایی افراطی اقداماتی همچون شکستن طایفه و ترویج فردگرایی و حداکثر خانواده گرایی انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها