بررسی نقش تعصبات قومی و قبیله ای و طایفه گرایی در فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی مطالعه موردی استان ایلام

نویسنده

چکیده

این پژوهش با روش کتابخانه ای- اسنادی به تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است در صدد است ، موضوع تعصبات قومی ، قبیله گرایی و طایفه گرایی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را که سال هاست در استان ایلام به یک پای ثابت انتخابات های مجلس شورای اسلامی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبدیل شده است را مورد بحث و بررسی قرار دهد .با توجه به اینکه این مسئله می تواند آثار و پیامد های منفی زیادی منجمله از بین رفتن اتحاد و انسجام بین گروه های مختلف در جامعه ، ایجاد چند دستگی میان اقوام ، قبایل و طوایف ، انحراف از موضوع شایسته سالاری افراد و کسانی که داعیه داشتن ویژگی های یک نماینده خوب را دارند،رواج تفکر انحصار طلبی و برتری در میان اقوام و قبایلی که توان انتخاب نماینده از سوی قوم وقبیله خود را دارند ، از بین رفتن مشارکت عمومی در میان آحاد مختلف جامعه و ...، را به همراه داشته باشد ،لذا واکاوی آن به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این مسئله در استان ایلام از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد مسئله تعصبات قومی وقبیله ای در انتخابات می تواند باعث به وجود آمدن محیطی ناسالم ، آشفته ودارای هرج ومرج ، متفرق، بی انگیزه، فقدان خود اتّکایی در میان اقوام وطوایف استان ایلام شوند که در چنین محیطی، این تعصبات باعث رواج پدیده قومیت گرایی در بین افراد و اقوام و طوایف مختلف جامعه شده ، که در نهایت باعث منزوی شدن افراد شایسته برای مناصب مختلف از جمله نمایندگی مجلس، عدم توسعه یافتگی استان ایلام در همه ابعاد ، از بین رفتن مشارکت عمومی ، تنش و در گیری های قومی وقبیله ای و در نهایت خارج شدن نیروی توانمند و خلاق جامعه از چرخه توسعه و پیشرفت استان اشاره نمود.
یافته ها: این موضوع می تواند آثار و پیامد های مانند از بین رفتن اتحاد و انسجام بین گروه های مختلف در جامعه و ایجاد چند دستگی میان اقوام ، قبایل و طوایف ، انحراف از موضوع شایسته سالاری افراد و کسانی که داعیه داشتن ویژگی های یک نماینده خوب را دارند ، رواج تفکر انحصار طلبی و برتری در میان اقوام و قبایلی که توان انتخاب نماینده از سوی قوم وقبیله خود را دارند ، از بین رفتن مشارکت عمومی در میان آحاد مختلف جامعه و ...، باعث به وجود آمدن محیطی ناسالم ، آشفته ودارای هرج ومرج ، متفرق، بی انگیزه، فقدان خود اتّکایی در میان اقوام وطوایف استان ایلام شوند که در چنین محیطی، این تعصبات باعث رواج پدیده قومیت گرایی در بین افراد و اقوام و طوایف مختلف جامعه شده ، که در نهایت باعث می شود که این پدیده در جامعه رواج پیدا کرده و خود را به سمت نهادینگی به عنوان یک فرهنگ غالب در میان اقوام ، قبایل و طوایف این استان پیش می برد.
نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که قومیت گرایی در داخل جامعه استان ایلام نه تنها در سرنوشت مردم استان ومیزان پیشرفت و توسعه استان ایلام در ابعاد سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی تأثیر دارد و نظام جامعه استان و کشور را مختل وبا چالش مواجه می سازد ؛ بلکه در سرنوشت آن نیز تأثیر مستقیم می گذارد و باعث عدم رشد و پیشرفت و توسعه در استان و کشور خواهد شد. در نهایت تنهاچیزی که عاید استان ایلام و به تبع آن جامعه می شود چندگانگی، اختلاف هایی است که می توان به آثارش همچون ، منزوی شدن افراد شایسته برای مناصب مختلف از جمله نمایندگی مجلس، عدم توسعه یافتگی استان ایلام در همه ابعاد ، از بین رفتن مشارکت عمومی ، تنش و در گیری های قومی وقبیله ای و در نهایت خارج شدن نیروی توانمند و خلاق جامعه از چرخه توسعه و پیشرفت استان اشاره نمود

کلیدواژه‌ها